Profil firmy

Spoločnosť CS print, s.r.o. bola založená v roku 2010, so sídlom na stredom Slovensku v Liptovskom Hrádku. Po dlhoročných skúsenostiach v reklame a gastronómii sme založili spoločnosť orientovanú na výrobu papierových obrúskou s reklamnou potlačou. S odstupom času nás požiadavky trhu donútili rozšíriť výrobu o čisté a farebné obrúsky.

Cieľom spoločnosti je pokračovať v ďalšom raste firmy. Ako základ tvoria súčastní spokojní zákazníci a udržiavanie dlhodobých vzťahov s nimi. Za svoje výrobky nesieme zodpovednosť a ručíme za dodané množstvo a kvalitu. Aj tieto zásady nás predurčujú, že sa stávame špičkou na slovenskom aj medzinárodnom trhu.


CS print, s. r. o., SNP 304, 033 01 Liptovský Hrádok


Spoločnosť CS print, s. r. o. podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŠVVaŠ SR v zastúpení SIEA k projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.“. Projekt sa realizuje s  podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program

Výskum a inovácie

Špecifický cieľ

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.

Hlavný cieľ projektu

Zámerom a hlavným cieľom projektu je inovácia procesu výroby papierových obrúskov zavedením novej technológie, s cieľom dosiahnutia čo najlepších požadovaných vlastností výrobkov podľa požiadaviek odberateľov, a tým zvýšenie produktivity práce a konkurencieschopnosti podniku.

Kontrahovaná výška NFP

446 050,00 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo OP

www.opvai.sk