Profil firmy

Spoločnosť CS print, s.r.o. bola založená v roku 2010, so sídlom na stredom Slovensku v Liptovskom Hrádku. Po dlhoročných skúsenostiach v reklame a gastronómii sme založili spoločnosť orientovanú na výrobu papierových obrúskou s reklamnou potlačou. S odstupom času nás požiadavky trhu donútili rozšíriť výrobu o čisté a farebné obrúsky.

Cieľom spoločnosti je pokračovať v ďalšom raste firmy. Ako základ tvoria súčastní spokojní zákazníci a udržiavanie dlhodobých vzťahov s nimi. Za svoje výrobky nesieme zodpovednosť a ručíme za dodané množstvo a kvalitu. Aj tieto zásady nás predurčujú, že sa stávame špičkou na slovenskom aj medzinárodnom trhu.


NPL-LH s. r. o., SNP 304, 033 01 Liptovský Hrádok


Spoločnosť NPL-LH s. r. o. podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP dňa 28.06.2017 s poskytovateľom MŠVVaŠ SR v zastúpení SIEA k projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.“. Projekt sa realizoval s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.


Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program

Výskum a inovácie

Špecifický cieľ

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.

Hlavný cieľ projektu

Zámerom a hlavným cieľom projektu bola inovácia procesu výroby papierových obrúskov zavedením novej technológie, s cieľom dosiahnutia čo najlepších požadovaných vlastností výrobkov podľa požiadaviek odberateľov, a tým zvýšenie produktivity práce a konkurencieschopnosti podniku.

Kontrahovaná výška NFP

446 050,00 Eur

Ukončenie hlavných aktivít projektu

24.05.2018

Hypertextový odkaz na webové sídlo OP

www.opvai.sk